Edward Hulbak intervjuer Odd Jordheim


Intervju med første formann i Helgerud menighetsråd. Intervjuet er fra 25-års jubileet. 

Du ble formann i Helgerud menighets første menighetsråd, som trådte i funksjon 1. januar 1976.  Hva var den første oppgaven dere tok fatt på?

Det var ansettelse av sokneprest til Helgerud.  Daværende sokneprest i Flesberg, Finn Th. Holmqvist, fikk tilbud om stillingen, og jeg husker at jeg avtalte et møte med han i Kongsberg for å orientere om vår nyetablerte menighet, og for å planlegge hans tiltredelse.

 

Dere skulle etter hvert få et langvarig og godt samarbeid?

Det første og store prosjektet vi arbeidet sammen om var jo den nye kirken.  Vi reiste rundt for å se på nyere kirkebygg og høre om erfaringer med disse.  Moderne kirker forventes å inneholde flere arbeidsplasser. Forøvrig var det mitt inntrykk at Håkon Stenstadvold sitt alterteppe, og hans ønske om at det skulle få plass i en kirke i Bærum, var en sterkt medvirkende årsak til at både politikere og administrasjon i kommunen gikk inn for å bygge Helgerud kirke.  Det ble utlyst arkitektkonkurranse, og resultatet ble at arkitekt Harald Hille fikk oppdraget

 

Var det noe spesielt med arkitektens utkast det ble mye diskusjon om?

Ja.  Tårnets form var det delte meninger om.  Noen mente at tårnet skulle ha en spiss form, slik vi er vant til å se kirketårn.  Alterteppet ga naturlig nok føringer for utformingen av kirkerommet.

 

Kan du huske om det var spesielle problemer som dukket opp underveis?

Anbudet fra entreprenøren som ble valgt lå høyere enn kommunens budsjett for kirken.  Det ble derfor nødvendig å lete etter mulige innsparinger. Søylene i kirkerommet skulle vært av tre, men vi måtte akseptere søyler av betong.  Det ble også vurdert å flytte tårnet inntil kirken, og kutte ut rommet som nå er kapell.

 

Hvordan synes du byggeprosessen forløp?

Det var jo Bærum kommune som var oppdragsgiver, og som oppnevnte byggekomiteen. Daværende formannskapsmedlem, Egil Kjølner, ble komiteens formann. Han ledet arbeidet på en fremragende måte. Byggadministrasjonen i kommunen stilte med usedvanlig engasjerte og dyktige prosjektmedarbeidere, Hans Chr. Schjøth og Dag Olsen. Jeg har bare gode minner fra samarbeidet med såvell arkitekten som byggekomiteen og kommunens administrasjon.

 

Det var sterke ønsker om at Helgerud kirke skulle bli en konsertkirke.  Ble det fulgt opp?

Ja, ikke minst ble det fokusert på orgelet.  Domorganist Arild Sandvold var konsulent for dette, men vår egen nytilsatte organist, Olav Rune Egeland, gjorde også en stor innsats i forbindelse med byggingen av orgelet.

 

Holdt budsjettet for kirkebygget?

Nei, det gjorde ikke det.  Takket være flere store bidrag fra en enkelt giver fikk vi råd til bl.a. nødvendige anskaffelser på kjøkkenet og nye salmebøker.

 

Du fortsatte som formann i menighetsrådet i to og en halv periode. Var det noe du var særlig opptatt av i den tiden?

Med min bakgrunn og interesse for regnskap, økonomistyring og revisjon, prøvde jeg etter hvert å forenkle og bedre rutinene for regnskapsføring og budsjettarbeid.

Også etter tiden som formann i menighetsrådet har jeg vært benyttet som rådgiver i økonomiske spørsmål og bistått med budsjettarbeid. I de senere årene ble dette arbeidet overtatt av kirkelig fellesråd.

 

Få frivillige, om noen i det hele tatt, har gjort en så viktig og langvarig tjeneste for Helgerud menighet som Odd Jordheim.

 

- Edward Hulbak

 

 

 

Tilbake