Menighetens visjon og strategi


Lokal strategi for Helgerud menighet

Vi i menighetsrådet og stab i Helgerud menighet slutter oss til Den norske kirkes strategi om å være kirke for den enkelte, kirke i samfunnet og kirke som organisasjon. 

I løpet av vår strategihelg hadde vi et særlig fokus på hvordan vi ønsker å:

 • Forkynne evangeliet til mennesker gjennom hele livet 
 • Motvirke utenforskap og utforske nye måter å være kirke på
 • Samhandle med organisasjonslivet, andre tros- og kirkesamfunn, offentlige, private og ideelle aktører 
 • Arbeide med frivillighet

Sammen kom vi frem til ulike mål og tiltak vi ønsker å jobbe mot innenfor ulike områder:

Gudstjenesten

Vi vil: 

 • Arbeide for å skape gudstjenester som er relevante for barn, ungdom, voksne og eldre
 • Skape et godt gudstjenestetilbud for de som kommer igjen og de som er der for første gang. 
 • Utfordre oss på å utforske alternative gudstjenesteformer og -tidspunkter. 
 • At et møte med gudstjenesten skal ha gitt et positivt inntrykk. 
 • At gudstjenesten skal ha kvalitet fra start til slutt 
 • Bli gode på å ta imot nye som kommer til menigheten og ha gjestfrihet som verdi

Dette ønsker vi å få til blant annet ved å:

 • Aktivt søke evaluering fra ulike grupper
 • Sette sammen en velkomstgruppe som skal ha ansvar for å inkludere nye på gudstjenesten. 
 • Følge opp og utruste kirkeverter til å gi et godt første-møte. 

Mål: Vi skal få et rykte om at gudstjenestene i Helgerud er verdt å besøke.

 

 

Kommunikasjon

Vi vil:   

 • Arbeide for å gjøre tilbudet vårt synligere for de som går fast i menigheten, for de som bor i soknet og lokalsamfunnet. 
 • Gjøre det tydelig at Helgerud kirke er åpen for å ta imot initiativ, engasjement og ideer. 
 • Synliggjøre at Helgerud kirkes tilbud er for alle 

Dette ønsker vi å få til blant annet ved å: 

 • Lage en god oversikt over tilbudet i Helgerud
 • Lage et godt og tydelig påmeldingsskjema for ulike aktiviteter å være frivillig på
 • Ha en relevant QR-kode på gudstjenesteagendaen som gir god informasjon om tilbud og frivillighet
 • Sende ut brev i postkasser minst én gang i året

Mål: Det skal være lett å finne tydelig informasjon om hva som skjer i Helgerud og hvordan man kan engasjere seg. 

Kultur for frivillige

Vi vil: 

 • På en positiv måte oppfordre til frivillighet.
 • Arbeide for at flere kan bli spurt og utfordret til å bidra.
 • Få gode rutiner på hvordan ta vare på og verdsette alle som bidrar. 

Dette ønsker vi å få til blant annet ved å: 

 • Aktivt utvide ringen av frivillige ved å spørre nye og ikke kun de samme hver gang
 • Ha god opplæring og støtte til ulike oppgaver, slik at flere kan føle seg kompetent til å bidra i ulike roller

Mål: Det skal kunne anbefales for alle å være frivillig i Helgerud menighet.

Musikk

Vi vil: 

 • Utforske mulighetene for å skape et større musikkmiljø i Helgerud menighet. 
 • Fremme et musikalsk mangfold i gudstjenesten

Dette ønsker vi å få til blant annet ved å:

 • Arbeide med lokal plan for kirkemusikk
 • Legge til rette for barnekor i ulike aldersgrupper
 • Oppmuntre til bruk av lokale musikkrefter og varierte sjangere
 • Arrangere en eller flere musikkgudstjenester

Mål: Det skal være musikalsk livgivende å besøke Helgerud menighet.  

Åndelig liv

Vi vil

 • Gi rom for refleksjon, undring og åpne samtaler over gudstjeneste, tro, bibel og liv. 
 • At alle våre arrangement har noe innhold som tydeliggjør at det er et kirkelig arrangement

Dette ønsker vi å få til blant annet ved å:

 • Teste ut 3 «Søndagsskole for voksne» høsten 2024. Det er ønskelig at noen vil forplikte seg til å delta og kunne gi en evaluering av prosjektet. 
 • Sette på PowerPoint i kirkesalen under kirkekaffen med refleksjonsspørsmål til den aktuelle gudstjenesten. 

Mål: Vi vil skape en kultur for å reflektere over gudstjeneste, tro, bibel og liv.

Stabilitet og forutsigbarhet

Vi vil

 • Skape stabilitet rundt våre arrangementer slik at det ikke er personavhengig. 

Dette ønsker vi å få til blant annet ved å:

 • Lage tydelig ansvarsfordeling ved sykdom til alle våre arrangementer. 

Mål: Det skal være veldig uvanlig at Helgerud menighet avlyser arrangement grunnet sykdom hos enkeltpersoner.

Relevans

Vi vil

 • Arbeide for at barn og unge i alle aldre uavhengig av kjønn, opplever at Helgerud kirke har tilbud som kan være aktuelt for dem. 
 • Utvikle tilbud utenom gudstjenesten for voksne i aldersgruppen 30-50 som ikke er knyttet til det å være forelder.

Dette ønsker vi å få til blant annet ved å: 

 • Jobbe for at Tweens enten består eller erstattes av et tilsvarende tilbud for den samme målgruppen. 
 • Utforske muligheten for å utvikle et tilbud som særlig treffer unge gutter
 • Sette ned et arbeidsutvalg som utforsker behov og muligheter rundt tilbud for voksne i aldersgruppen 30-50 år.

Mål: Du skal kunne finne en plass i Helgerud menighet, uavhengig av hvem du er. 

 

 

Lokal forankring

Vi vil

 • Være bevisst samarbeidsmuligheter i det vi gjør
 • Vedlikeholde de lokale kontaktene vi har og etablere nye relasjoner med relevante aktører
 • Holde oss oppdatert på hva som rører seg i lokalsamfunnet. 
 • Handle lokalt
 • Jobbe med økt synlighet i lokalsamfunnet

Dette ønsker vi å få til blant annet ved å: 

 • Oftere invitere andre aktører til ulike arrangementer, slik som for eksempel politi til tårnagent
 • Vedlikeholde og utforske samarbeid med: 
  • Bærums Idrettslag
  • Andre menigheter om tiltak som er vanskelig å få til å drive alene hos oss
  • Hagesenteret og andre lokale næringsdrivende
  • Moskeen
  • Homestart og andre ideelle aktører
 • Søke opp og delta på relevante fellesmøter i kommunen. 
 • Ta med vårt ut til andre aktører. (Eks: Babysang til carpe diem. FlexId til VGS)
 • Utforske mulighet for konsept: «Prest på pub».
 • Gjøre kirka fysisk synlig med å beskjære trær, ha lyskastere, lys i korset og få et skilt med «Helgerud kirke»

Mål: Det skal merkes i Sandvika på en positiv måte at Helgerud menighet er til. 

Tilbake